19:34:08  Pátek, 22. 11. 2019

Podnabídka

Sponzoři

 

 

Důležitá je systematická a dlouhodobá rehabilitační péče. Nutné zabránění společenské a sociální izolace, zajištění kompenzačních pomůcek a bezbariérového interiéru pro minimalizaci funkčního handicapu. Velmi důležitá zde může být psychologická péče a emoční podpora. Chirurgická léčba má význam pouze tehdy, kdy se nekompletní míšní léze postupem času zhoršuje (komprese hematomem či kostí a při nestabilitě páteře).

 

Ošetřovatelská péče:

U kvadruplegiků je často nutná specializovaná ošetřovatelská péče. Důraz je kladen na prevenci sekundárních komplikací, jako jsou dekubity, různé druhy infekcí, ošetřování ran a vstupů, zajištění dostatečné nutrice atd. Pravidelné polohování a hygiena musí mít pevné místo v denním režimu, který by měl mít jistý řád. Opravdu nutný je individuální a intenzivní přístup k ošetřované osobě. V případě nutnosti úplné plicní ventilace se musí klást maximální důraz na péči o dýchací cesty. Často je nutné zajištění celodenní péče, či alespoň potřeba „být v dosahu“. Většinou to vyžaduje potřebu více asistentů (pečovatelů), aby se předcházelo vlivům na jejich psychický stav. Dále jsou pečující osoby ohroženy syndromem vyhoření, příp. deprese, někdy také jistým druhem závislosti na ošetřované osobě. Nutný je vzájemný etický a humánní přístup.

 

Nové metody v léčbě poraněné míchy:

Poslední výzkumy Ústavu experimentální medicíny ČR, pod vedením prof. Evy Sykové přináší velmi slibné výsledky buněčné terapie, kdy se aplikují kmenové buňky v kombinaci se speciálním implantátem hydrogelu. Zatím je tato metoda úspěšně odzkoušena na zvířatech. Podle MUDr. Eduarda Zvěřiny, neurochirurga Nemocnice Královské Vinohrady a FN Motol, by se eventuelní výsledky u lidí mohly dostavit v průběhu několika let. Je třeba však počítat i s degenerativními  změnami, ke kterým v těle po ochrnutí dochází.